Close

Política de qualitat

El Club Nàutic Portitxol constitueix una entitat privada amb responsabilitat jurídica i plena capacitat d’obrar, que té per finalitat desenvolupar activitats nàutiques esportives, sense ànim lucratiu, ajustant-se en tot moment, en el seu funcionament a principis democràtics i estant sotmès a les lleis i reglaments Esportius vigents i a les disposicions de les federacions esportives que corresponguin.

El Club Nàutic Portitxol té la vela com modalitat esportiva principal, a més de dur a terme altres funcions com la cura, gestió i administració dels amarradors que tenim en concessió, així com el nostre edifici social, molls, esplanades, pantalans, rampes, varador, escoles esportives i altres dependències i instal·lacions que el Club té cedits en el marc del contracte de gestió de serveis públics concertat amb l’Autoritat portuària de Balears.

Al Club Nàutic Portitxol s’ha definit una política de qualitat, la finalitat és proporcionar als nostres socis, usuaris, esportistes i serveis amb la major qualitat, eficiència i seguretat.

La qualitat al Club Nàutic Portitxol presenta els següents principis:

  • Mantenir i fomentar la Vela lleugera i Tradicional.
  • Establir vincles d’unió amb altres clubs nàutics de les illes per fomentar la col·laboració.
  • Mantenir i fomentar l’ambient familiar i esportiu del Club.
  • Preocupació pels valors Medi Ambientals.
  • Atendre la demanda dels socis en el marc d’un desenvolupament sostenible, mitjançant la disposició de serveis i instal·lacions adequades.
  • Optimitzar la gestió econòmica rentabilitzant el patrimoni i els recursos disponibles.
  • Mantenir un esperit de vocació de servei defensant l’interès general i dels socis.
  • Facilitar la gestió d’alta en les federacions dels esportistes del Club que així ho desitgen.
  • Fomentar la pràctica de modalitats esportives relacionades amb el mar.
  • Ser transparents al conjunt de les nostres activitats per apropar-nos als nostres grups d’interès i merèixer la seva confiança.

La Presidència i la Junta Directiva del Club Nàutic Portitxol són responsables d’assegurar el compliment de la present política en relació amb els serveis prestats al marc de l’excel·lència, millora contínua i satisfacció dels socis, usuaris i esportistes.

Aquesta Política serveix com marc de referència per establir els objectius de qualitat, és revisada i comunicada a tot el personal pel seu coneixement i compliment.

El President
D. José Ferrer Perelló


Aprovat en Junta Directiva el 20 de Novembre del 2018

Política de qualitat

A disposició del soci