Close

inscripció escola vela

Subjecte a disponibilitat i tramitació per part de les oficines del club.
A quin Torn/s desitja apuntar-se?
Horari Dilluns a Divendres de 10-14h.
Serveis Opcionals:
Guarderia 9.00 a 10.00h (10€ sem) o 8.00 a 10.00h (20€ sem)
Menjador 14.00 a 15.00h (7,5€ dia)
Si desitja apuntar-se a la meitat d'alguna quinzena consultar a l'oficina.

TORNS 1-5 140 € (soci, fills/nets soci) 180 € (no socis). TORN 6 60 € (soci, fills/nets soci) 70 € (no socis)

A quina embarcació desitja apuntar-se? Important, l'opció és a manera de suggeriment, els tècnics en funció del nivell determinen l'embarcació.


D'existir alguna restricció sobre aquest tema familiar o no, s'especificarà clarament, aportant justificant.

Condicions generals
Edat mínima 6 anys. Imprescindible saber nedar de forma autònoma sense cap mitjà de flotabilitat.
Material a portar; mascareta, gel hidroalcohòlic, ampolla/cantimplora d’aigua, berenar, crema solar, gorra, escarpins, roba aquàtica, roba de recanvi.
No importa experiència prèvia en cursos de vela.
Places limitades.
10% de descompte si són germans.
Una cop emplenat i lliurat el formulari a l’oficina del club en funció de disponibilitat de places es comunicarà per fer la reserva.
Per reservar s`ha d’abonar el 50% del total del curs a la oficina o mitjançant transferència bancària. No es tornarà el import reservat en cas d’anul·lació.
El menjador és un servei opcional a abonar durant l'horari de 9:00 a 10:00 a la secció d’esports (vela y piragua) amb un mínim d’antelació de 24 h.
S’ha d’indicar de manera expressa qualsevol restricció alimentària/intolerància o al·lèrgia de l’alumne, així com les mesures expresses a adoptar.
Atesa la situació que estem vivint pel COVID-19 pot haver-hi variacions sota la supeditació de les directrius del Govern.

Dades bancàries
Beneficiari: CN PORTITXOL
Compte: IBAN ES87 0081 0268 2200 0182 0985
Banc Sabadell


Clàusula per a participants menors d’edat
De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades i les del seu fill/a i/o tutelat/ada seran incorporades al sistema de tractament titularitat de CLUB NAUTIC PORTITXOL amb CIF G07126501 i domicili social situat a PASSEIG BARCELO i MIR 2 07006, ES PORTITXOL (ILLES BALEARS), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que CLUB NÀUTIC PORTITXOL té previst realitzar:

  Finalitat: Captació, registre i tractament de dades dels participants per gestionar la inscripció i la participació a les activitats organitzades per l'entitat.
  Termini de conservació: durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat anteriorment esmentada.
  Base legítima: El consentiment de l'interessat.
  Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es deriven del compliment de la normativa a la qual està subjecta l'entitat.
  Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat.
  Base legítima: El compliment d'una llei.
  Cessions: les seves dades i les del seu fill/a i/o tutelat/ada seran comunicats en cas de ser necessari a Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és el compliment d'una llei.
  Finalitat: Captació, registre i tractament d'imatges de les imatges captades mitjançant fotografies i/o vídeos realitzats per l'entitat, amb la finalitat de potenciar la imatge corporativa i/o promocionar les activitats de l'entitat i publicar-les a la pàgina web i/o xarxes socials de l'entitat.
  Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
  Base legitima: El consentiment de l'interessat.Igualment i d'acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per utilitzar les imatges del seu fill/a o tutelat/da captades mitjançant fotografies i/o vídeos realitzats per la nostra entitat, amb la finalitat anteriorment esmentada.

Igualment i d'acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per utilitzar les imatges del seu fill/a o tutelat/da captades mitjançant fotografies i/o vídeos realitzats per la nostra entitat, amb la finalitat anteriorment esmentada.

  Finalitat: Registre i gestió de les inscripcions.
  Termini de conservació: durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat anteriorment esmentada.
  Base legítima: El consentiment de l'interessat.
  Cessions: les seves dades i les del seu fill/a i / o tutelat/ada a seran comunicats en cas de ser necessari a Agència Tributària, Bancs i Caixes amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes en la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és el compliment d'una llei.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió ( "dret a l'oblit"), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic gerenciacnportitxol@gmail.com. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

CLUB NÀUTIC PORTITXOL informa que amb la signatura d'aquest document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades de les operacions de tractament esmentades anteriorment.