Close

Inscripció escola vela adults

Subjecte a disponibilitat i tramitació per part de les oficines del club.Horari: Dilluns, Dimarts, Dimecres de 16:00-19:30


Preu: No Socis: 60 €, Socis: 45 €
Segur Apart: 8 € (Únic Pagament Anual)

A quin Torn/s desitja apuntar-se?Condicions generals
No importa experiència prèvia en cursos de vela.
Places limitades.
Material a portar; mascareta, gel hidroalcohòlic, ampolla d’aigua, roba aquàtica
Una cop emplenat i lliurat el formulari a l’oficina del club en funció de disponibilitat de places es comunicarà per fer la reserva.
Per als torns d’estiu han de ser un mínim de 4 alumnes.
Per reservar cal abonar el 50% del total del curs ja sigui a l’oficina o mitjançant transferència bancària. No se retorna l’import reservat en cas d’anul·lació.
És obligatori l’ús de màscara tant en terra com durant l’activitat
La sessió es pot anul·lar o ajornar fins al mateix dia per situacions climatològiques adverses. A casa d’ajornament es podrà canviar la sessió.
Atesa la situació que estem vivint pel COVID-19 pot haver-hi variacions.

Dades bancàries
Beneficiari: CN PORTITXOL
Compte: IBAN ES87 0081 0268 2200 0182 0985
Banc Sabadell


Clàusula per a participants
De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de CLUB NÀUTIC PORTITXOL amb CIF G07126501 i domicili social situat a PASSEIG BARCELÓ I MIR 2 07006, ES PORTITXOL ( ILLES BALEARS), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que CLUB NAUTIC PORTITXOL té previst realitzar:

  Finalitat: Captació, registre i tractament de dades dels participants per gestionar la inscripció i la participació a les activitats organitzades per l’entitat.
  Termini de conservació: durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat anteriorment esmentada.
  Base legítima: El consentiment de l'interessat.
  Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es deriven del compliment de la normativa a la qual està subjecta l'entitat.
  Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat.
  Base legitima: El compliment d'una llei.
  Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Organismes i / o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és el compliment d'una llei.
  Finalitat: Gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals.
  Termini de conservació: 5 anys, en compliment de la Llei general tributària.
  Base legítima: El compliment d'una llei.
  Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Agència Tributària, Bancs, Caixes i organismes i / o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes en la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és el compliment d'una llei.
  Finalitat: Captació, registre i tractament d'imatges de les imatges captades mitjançant fotografies i / o vídeos realitzats per l'entitat, amb la finalitat de potenciar la imatge corporativa i / o promocionar les activitats de l'entitat i publicar-les a la pàgina web i / o xarxes socials de l'entitat.
  Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
  Base legítima: El consentiment de l'interessat.

Igualment i d'acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per utilitzar les imatges captades mitjançant fotografies i / o vídeos realitzats per la nostra entitat, amb la finalitat anteriorment esmentada.

  Finalitat: Registre i gestió de les inscripcions.
  Termini de conservació: durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat anteriorment esmentada.
  Base legítima: El consentiment de l'interessat.
  Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Agència Tributària, Bancs i Caixes amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes en la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és el compliment d'una llei.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió ("dret a l'oblit"), portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic gerenciacnportitxol@gmail.com. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Les dades identificades amb una marca (*) s'entenen com a camps obligatoris i requerits, en conseqüència s'entendran com a necessaris per a escometre les finalitats esmentades anteriorment.

CLUB NÀUTIC PORTITXOL informa que amb la signatura d'aquest document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades de les finalitats esmentades anteriorment.